Privacy Verklaring

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Eugenie Dieben is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Eugenie Dieben verwerkt uw persoonsgegevens doordat u u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en zorgverzekeringsnummer. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u in behandeling komt in de praktijk.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Gegevens betreffende uw gezondheidssituatie
  • BSN, Burgerservicenummer
  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of diens heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via edieben.therapie@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Eugenie Dieben verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u goede zorg te kunnen verlenen
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraar en uw betaling- om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Eugenie Dieben bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de Geneeskundig Behandelovereenkomst zijn wij als zorgverlener verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindigen van de behandeling te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden.

De praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Eugenie Dieben deelt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings-) overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij delen geen gegevens met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwijding in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Eugenie Dieben en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar edieben.therapie@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs van het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. De Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Eugenie Dieben wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoongegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Eugenie Dieben neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het u desondanks de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het telefoonnummer 040-2541971 of via edieben.therapie@gmail.com.